Batteries, Fuel Cells and Their Role in Modern Society

Denna kurs kan du läsa helt på egen hand på Internet och den är avgiftsfri, vi erbjuder också en studiecirkel, där vi träffas en gång per vecka under de 6 veckor kursen varar. Kursen börjar på nätet 5:e februari och studiecirkeln onsdag den 7:a februari 19.00

Tidsåtgång för kursen beräknas till 2-4 timmars studier per vecka, med studiecirkel blir det någon timme till men mycket trevligare – och lättare att ta sig genom hela kursen. Basinformation, t ex kursinnehåll och en liten video med läraren hittar du här: https://www.edx.org/course/batteries-fuel-cells-role-modern-society-urfux-batfuelc2017, där kan du också anmäla dig till själva kursen (anmälan del 1).
Anmälan del 2 gör du om du vill delta i den lokalt anordnade studiecirkeln (ingen avgift) runt kursen på onsdagkvällar 19.00-20.00 på Campus Skellefteå.

Har du funderingar kring detta så kontakta gärna Anders Norberg, anders.norberg@skelleftea.se  070 3970738 eller Linnea Gustafsson, Lärcentrum Campus Skellefteå, linnea.gustafsson@skelleftea.se

Vad är detta
Kursen är en s k MOOC-kurs, en ”Massive Open Online Course” som kan hantera tusentals deltagare, men det är ingen kravlös kurs. Arbete förutsätts av deltagarna, det är korta föreläsningar att titta på, uppgifter att jobba med och skicka in, det är diskussioner med andra kursdeltagare världen över och regelbundna prov på vad man lärt sig under veckan. Kursen ges av ett universitet, i detta fall ett ryskt universitet (men på engelska) men på en teknisk plattform som också garanterar kvalitet på kursen. I detta fall är det www.edx.org som grundats av universitet på amerikanska östkusten som MIT, Harvard, Yale, Princeton – även Karolinska Institutet, Chalmers och KTH i Sverige är med i EdX. Kurserna är vanligen mycket väl utvecklade med korta innehållsrika föreläsningar (10-15 minuter), animationer, övningar, självrättande prov med inbyggda ledtrådar, en slutuppgift, etc.

Kostar det pengar och får man betyg
Kursen kan läsas i en gratisvariant där man bara följer kursen och arbetar med uppgifter. Vill man ha ett kurscertifikat så anmäler man sig till den varianten redan från början och betalar $49, och då får man underkasta sig en del säkerhetsrutiner för att säkerställa att man gör proven i kursen på egen hand och utan hjälp vid provtillfället. (Vanligen är det avstämning av tangentbordsprofiler; det mäts hur tangentbordet används av dig – vilket blir en identifikationsprofil, eller så får du tillåta din dators kamera att ta bilder av dig då du gör provet, eller båda/liknande rutiner.) Certifikatet är ett intyg på avklarad kurs, men inte vanliga universitetspoäng vid den institution som ger kursen. Ibland är det dock en vanlig kurs vid den institutionen, och den kan då troligen växlas in mot vanliga poäng om du blir antagen på vanligt sätt vid denna institution senare. Certifikaten har trots detta visat sig kunna ha ett bra värde som del i ett CV; arbetsgivare bryr sig inte vanligen så mycket om ifall det är vanlig universitetskurs eller inte – de kan t ex uppskatta att personen med MOOC-kurser i CV är en nyfiken person som håller sig uppdaterad på egen hand på moderna vis. Vi kan ev. också utfärda lokala intyg på deltagande i kursen. Det händer också att ett nationellt universitet kan examinera en MOOC-kurs som s k uppdragsutbildning.

Varför är kursen gratis eller billig
MOOC-kurser är en slags stor experimentverksamhet, där universitet testar det globala intresset för sådant de känner att de är experter på. De tar in sina inkomster på att det ofta är många deltagare (tusentals) ändå ganska många köper kursen i certifikatsvarianten. Universitet gör detta ofta som del av utvecklingssträvanden att bli mera internationella, för att rekrytera nya studenter och för att utveckla sin vanliga undervisning på campus.

Vilka förkunskapskrav finns
Inga formella förkunskapskrav finns, kursen är på introduktionsnivå. Det innebär inte att den är enkel, men alla får försöka oavsett studiebakgrund, bara man har intresse och motivation. Ibland förekommer det att man hänvisas till andra resurser som kompletteringsstudier om man har svårt med något, för att försöka täcka igen luckor i förkunskaper.

Hur fungerar studiecirkeln och varför erbjuds den
Det är många som påbörjar dessa gratiskurser, men märker sen att de är mer krävande än vad man kanske har tid med. Man har då kanske inte någon social motivation heller; man kanske inte ens har talat om för sin partner eller sina kollegor att man läser en kurs, så det blir lätt att helt enkelt inte logga in mera. Om man betalar certifikats-avgiften i början ökar motivationen, liksom om man informerar människor runtomkring om vad man håller på med, och om man börjar delta i diskussioner i kursen med andra kursdeltagare. Ett bra sätt är också att ha lokala kursdeltagare att läsa tillsammans med, att hjälpa varandra med engelskan, med kursens tekniska konstruktion, med sådant i innehållet man inte så lätt förstår. Dessutom är det trevligt. Vid behov bjuder vi in lokala experter att tala med. En lokal studiecirkel ökar sannolikheten för att du genomgår hela kursen.

Vad händer om jag inte hinner med
Kursen är s k ”self-paced”, du kan vid behov hålla på längre än de sex veckor den är planerad för. Vanligen har du tillgång till materialet även efter kursen är slut.


Modellen med kombination MOOC-kurs/studiecirkel är tidigare utprovad i ett litet forskningsprojekt. Här kan du läsa en vetenskaplig artikel:  http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2035