Partnerskapsdag

Välkommen till digital partnerskapsdag för Umeå universitet och Skellefteå kommun

Skellefteå kommun och Umeå universitet har ingått ett strategiskt partnerskap. Vilka områden fokuserar vi på att samarbeta kring och varför? Vilka möjligheter till finansiering finns för gemensamma projekt? Välkommen till en förmiddag där vi utbyter information, idéer och erfarenheter för att ge vårt partnerskap goda förutsättningar att växa.

Torsdag 22 april, 2021
kl. 08:30 - 11:45
Online, via Zoom

Vill du vara med?

Är du anställd på Skellefteå kommun, alt inbjuden att medverka, så är du välkommen att anmäla dig här:

https://partnerskapsdag.eventbrite.com

Anmälan senast 16 april kl. 16:30, så skickar vi en Zoom-länk till dig innan Partnerskapsdagen. Notera att antalet platser är begränsat och du anmäler dig till dagen samt väljer ett av tre inriktningar.

 

PROGRAM

08:15–08:30 Incheckning
08:30–08:40 Inledning: Varför har vi ett strategiskt partnerskap?
Koordinatorerna för det strategiska partnerskapet, Johanna Gardeström och Ida Lindh, berättar också om möjligheter att söka finansiellt stöd för samverkan i samband med Partnerskapsdagen.
08:40–08:55 Presentation av fokusområden: Vilka är våra tre fokusområden och varför just dessa?
08:55–09:10 Finansieringsfrågor: Vilka olika källor till finansiering finns?
Erika Sörensson, forskningssamordnare vid Umeå universitet
09:10–09:30 Paus: Inslag från Nordiskt berättarcentrum
Anna Hjälm, vinnaren av Berättarkraft 2021
09:30–11:25 Workshop
Vad gör vi idag i respektive organisation, kopplat till de tre fokusområdena? Vilka framtida samarbetsmöjligheter finns och hur hittar vi former för att ta dem vidare? Vi diskuterar i grupper och återsamlas för gemensam summering under ledning av vicerektor Dieter Müller.
09:30–09:35 Introduktion till gruppdiskussioner
09:35–10:10 Samtal i föranmälda grupper* om hur vi kan utveckla vår samverkan
10:10–10:25 Återsamling och kort summering från samtliga grupper
10:25–10:45 Paus med inslag från Nordiskt berättarcentrum
10:45–11:05 Fortsatt gruppdiskussion: Vad blir nästa steg?
11:05–11:25 Återsamling och sammanfattning av samtliga gruppdiskussioner
11:25–11:45 Summering av dagen och hur vi går vidare

* Tre områden för samverkan
Under dagen håller vi ett antal workshoppar för att, utifrån partnerskapets tre fokusområden, försöka konkretisera möjliga samarbeten, bygga relationer och hitta forum för fortsatt dialog. När du anmäler dig anger du också vilken eller vilka gruppdiskussioner du helst vill delta i. 

Strategisk kompetensförsörjning

Skellefteå står idag inför en stor förändring med såväl förväntad befolkningstillväxt som ett växande, alltmer avancerat, näringsliv. Kompetensförsörjning och tillgång till kvalificerad arbetskraft är idag den största utmaningen för Skellefteå, dess privata näringsliv och offentliga sektor. Med dagens tillväxttakt och kommande stora företagsetableringar förväntas rörligheten på arbetsmarknaden öka, något som också ställer ökande krav på möjlighet till omskolning och tillgång till högre utbildning.

Inom fokusområde Kompetensförsörjning diskuteras sätt att locka människor att utbilda sig och söka arbete i Skellefteå kommun inom följande bristyrken:
Diskussionsgrupp 1: Lärare – yrke och utbildning
Diskussionsgrupp 2: Socionomer – yrke och utbildning
Diskussionsgrupp 3: Sjuksköterskor – yrke och utbildning

Hållbar samhällsutveckling

Hur ser framtidens energilandskap ut och hur når vi dit?
Skellefteå kommun, med Skellefteå Kraft, arbetar systematiskt och proaktivt för att leda utvecklingen inom energiområdet. Dagens klimat- och energipolitiska mål kräver en genomgripande förändring – av energianvändning, beteende, teknik och processer. I denna grupp diskuteras de utmaningar som finns och hur vi tillsammans kan bygga kunskap för att nå ett hållbart energilandskap.

Artificiell Intelligens (AI)

Behovet av fördjupade kunskaper inom AI är stort, inte minst inom offentlig sektor som vård och skola. Under början av 2019 testade Anderstorps gymnasium ansiktsigenkänning för att spara tid vid närvarokontroll av eleverna. Datainspektionen utfärdade kort därefter en sanktionsavgift mot skolan för att försöket ansågs bryta mot GDPR. I denna grupp diskuteras etiska och sociala aspekter av interaktionen mellan människa och AI, liksom möjliga samarbeten mellan universitetet och kommunen inom området.

 

Kontaktperson: Ida Lindh, strategiskt ansvarig Campus Skellefteå, ida.lindh@skelleftea.se

Arrangör: Enheten för forskningsstöd och samverkan