09 maj 2019

Forskning ska säkerställa att elever får rätt stöd i rätt tid

Särskilda undervisningsgrupper blir allt vanligare på svenska skolor, men vetskapen om vilka effekter de har är begränsad. Doktorand Vicktoria Westerbergs forskning, på uppdrag av Skellefteå kommun och Umeå universitet, ska nu ge svar på när det är en bra åtgärd att placera elever i en sådan grupp.

Projektets syfte är att utveckla det förebyggande sociala arbetet i skolan. I sin forskning intresserar sig Vicktoria för de elever vars behov skolan har allra svårast att bemöta – de elever som, trots skollagens inkluderande hållning, får stöd i annan undervisningsgrupp än den i klassrummet. Om det finns särskilda skäl får en rektor, som stödåtgärd, besluta att placera en elev i en sådan grupp.
Vicktoria konstaterar att de särskilda undervisningsgrupperna har blivit allt fler, men att det saknas kunskap om de elever som blivit placerade i dem.
– Vi vet väldigt lite om de här grupperna – exempelvis hur länge eleverna stannar i dem och hur det går för eleverna, säger hon.
Vicktoria har därför kartlagt hur skolor i 30 svenska kommuner organiserar arbetet med särskilda undervisningsgrupper. Efter att ha studerat dokument som beskriver elevernas behov och de stödåtgärder som vidtagits har hon intervjuat rektorer, lärare och specialpedagoger för att ta reda på hur de kommer fram till beslut om placeringar. Hon har avslutat sin insamling av data och analyserar nu materialet.
– Lärare och specialpedagoger gör ett jättestort jobb med att anpassa miljön i klassrummen för att möta elever med olika slags behov. Men det finns ändå elever som behöver vistas i en miljö med färre elever och intryck, och elever som placeras i särskild undervisningsgrupp för att de stör i klassrummet. De här eleverna möts troligen i de här grupperna, vilket det finns motsättningar i, säger Vicktoria.

Fler grupper

2015 påbörjade hon forskningen och hösten 2020 ska resultatet presenteras i en avhandling. Vicktorias förhoppning är att den ska bli ett underlag för diskussion om när och för vem särskild undervisning är en bra åtgärd.
– Syftet är att göra det så bra som möjligt för eleverna. I ganska många år har skolan haft som uppdrag att inkludera alla och åtgärden med särskild undervisningsgrupp har då setts som ett misslyckande. Men de senaste åren har samhällsdebatten svängt. Från olika håll hörs röster om att tanken med lika för alla inte är bäst för alla och i regeringsförklaringen i januari slog regeringen fast att det ska bli lättare att få särskilt stöd i mindre under¬visnings¬grupp. Det visar att det är en högaktuell fråga och i framtiden kommer vi få se fler olika undervisningsgrupper. Då är det bra att vi har kunskap om när det är lämpligt att använda åtgärden, säger Vicktoria.