22 oktober 2020

Forskningsinstitutet RISE utökar sin verksamhet på Campus Skellefteå

Forskningsinstitutet RISE utökar nu sin verksamhet och etablerar test- och demonstrationsmiljön Vigeo på Campus Skellefteå i samarbete med Göteborgsregionens kompetensnav och med stöd av en rad andra partners.

Med den storskaliga kompetensomvandling Skellefteå står inför, och den utveckling av Campus Skellefteå det innebär, ser man stora fördelar med att bli nod till en ny testbädd inom RISE med fokus på livslångt lärande och kompetensförsörjning.

På Campus Skellefteå är man i form av ett Vinnovaprojekt redan igång med ett av de första projekten i testbädden, hur man kan använda XR-teknik och jobba tillsammans med lokala spelföretag för att utveckla framtidens utbildningar för processoperatörer i framtida batteriproduktion.


– Vi vet att vi kommer att behöva all tillgänglig kompetens i framtiden och det är en av de utmaningar vi arbetar aktivt med. Vi söker partnerskap och incitament som gör att vi tillsammans med industrin och det offentliga systemet kan attrahera ny arbetskraft till norra Sverige. Jag är oerhört glad för detta unika samarbete, säger, Kristina Sundin Jonsson, Kommundirektör Skellefteå kommun.

Genom Vigeo möjliggörs ytterligare utveckling och testning av digital infrastruktur, innovativa verktyg, strukturer och system för att stödja framväxandet av ett ekosystem för livslångt lärande på nationell nivå.

-Det är ett bra exempel på varför det är så bra att Campus Skellefteå blir en nod för denna testbädd, möjligheten att koppla ihop två starka utbildningsområden (spel och industri) för att forma framtidens lärande, i en tid av storskalig kompetensomvandling och behovet av att tänka nytt och hitta flexibla lösningar bli centralt. Lärdomarna från omställningen av fordonsindustrin är viktiga att lära från, och därför är konstellationen i övrigt intressant, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig Campus Skellefteå.

Som partners i Vigeo återfinns förutom Göteborgsregionens kompetensnav med Göteborgsregionen, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg, även Arbetsförmedlingen, Northvolt, Fordonskomponentgruppen, Skellefteå kommun, Göteborgs universitet och Luleå tekniska universitet. Fler partners väntas engagera sig i miljön över tid. Genom projekten som är kopplade till testbädden kommer flera andra aktörer både inom näringsliv och offentlig sektor att delta i arbetet.

- Göteborgsregionen utgör en unik miljö för samverkan kring lärande. Här finns sedan lång tid etablerade samarbeten mellan offentliga aktörer och en innovativ forskningsmiljö på Lindholmen, säger Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE.


Sverige behöver utveckla digital infrastruktur som bidrar till att stärka människors möjligheter att fördjupa existerande kunskap och stödja kompetensomställning vid snabba förändringar.

- Testbädden utökar möjligheterna till nationell samverkan utifrån det arbete vi initierat regionalt i tätt samarbete med näringslivet för att klara de stora kompetensutmaningarna, inte minst inom fordonsindustrin, säger Anders Pettersson, Chef Göteborgsregionens kompetensnav.


Vigeo syftar till att skapa en sammanhållen test- och demonstrationsmiljö för digitalisering och digital infrastruktur för livslångt lärande. En arena där offentlig sektor, näringsliv och forskning kan mötas och tillsammans bidra till att stärka Sverige som kunskapssamhälle. Kompetensomställning och livslångt lärande berör både utbildning, arbetsmarknad och näringsliv. Därför är samordning och interaktion mellan olika parter i ekosystemet avgörande. Gamla strukturer behöver bli mer flexibla för att anpassas till framtida lärbehov, och nya metoder kan effektivare och snabbare bistå i omställning och nyetablering.
En av de inledande insatserna är en satsning på VR-utbildning för industriella miljöer finansierad av Vinnova och i samarbete med LTU, Skellefteå, Northvolt och Skellefteås lokala aktörer. En matchningsplattform för kompetensförsörjning där företag med kompetensutvecklingsbehov kan möta utbildningsanordnare både för befintliga utbildningar, men också för att presentera utbildningar som det finns behov av. En första prototyp beräknas presenteras i januari 2021. Arbetet involverar en lång rad partners i Västra Götaland, inklusive AB Volvo, Volvo Cars och Fordonskomponentgruppen.

Genom etablerandet av testbädden skapas förutsättningar för att kunna arbeta med koncept, prototyper, demonstratorer och tidiga genomföranden kopplade till tillämpad forskning. Här avser Vigeo att:
• Skapa en arena för att förstärka dialog och interaktion mellan aktörer som på olika sätt bidrar till forskning och innovation inom området.
• Genomföra konceptuella och prototypskapande projekt som kan stärka både metod och process för hur livslångt lärande kan utvecklas.
• Utforska aktuella teknologier som blockchain, AI och VR/AR för att skapa helt nya möjligheter till lärande och kompetensutveckling.
• Omsätta och bidra till utveckling av digitala standarder och strukturer i syfte att öka interoperabilitet och transparens.
• Utgöra en testmiljö där såväl privata som offentliga aktörer kan testa prototyper, utbildningskoncept och lösningar för livslångt lärande i en tillämpad forskningsmiljö.

Test- och demomiljön upprättas som en av RISE över 120 testbäddar och är lokaliserad på Lindholmen i Göteborg, i tät samverkan med Göteborgsregionens kompetensnav. Vigeo startar direkt med flera utvecklings- och innovationsprojekt.

Om RISE
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och över 100 test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster och dom finns bland annat på Campus Skellefteå.