Erik Johansson


Erik Johansson, Träteknik, Luleå tekniska universitet


"Computed tomography of sawlogs: Knot detection and sawing optimization” – Avhandlingen kretsar kring kvistar i stockar; hur dessa automatiskt kan detekteras i röntgenbilder samt hur informationen om kvistar kan användas till att optimera sönderdelningsprocessen på sågverk.