Sofia Andersson


Sofia Andersson, Omvårdnad Umeå universitet


Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer Syftet med avhandlingen var att beskriva vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer utifrån närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter.  Resultatet visade att närstående och vårdpersonal upplevde stöd genom att vården strukturerades utifrån en vårdplan. Dock visade resultatet på hög förekomst av smärta, andnöd och ångest samt inadekvat symtomlindring.