Lena Forsberg


Lena Forsberg, Entreprenörskap och Innovation,Luleå tekniska universitet


Manegen är krattad – Betydelsen av erfarenheter från stallmiljö som ung och relationen till identitetsprocesser och företagsamhet senare i livet. Avhandlingen bidrar till synen på män och kvinnors kompetenser och betydelsen av fritiden som identitetsskapande arena. Den vidareutvecklar forskningen inom entreprenörskap genom analyser med sociala resultat.