Sarah RönnbergSarah Rönnberg, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet


Avhandlingen är inriktad mot elkvalité i samband med införandet av moderna apparater i våra hem. Fokus ligger på solpaneler, LED-lampor och elnätskommunikation. I forskningsarbetet har apparaternas samverkan testats dvs. hur de påverkar varandra och nätet.  Avhandlingen bidrar även till ny kunskap om växelverkan mellan lågspänningsutrustning och elnätskommunikation.