Stiftelsen Rönnbäret

Stiftelsen Rönnbäret verkar för utveckling av forskning och högskoleutbildning i Skellefteå genom att dela ut medel motsvarande avkastningen av stiftelsekapitalet till privatpersoner eller organisationer som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsens styrelse består av ledamöter från Skellefteås kommunstyrelse samt representant för Swedbank i Skellefteå.

Stiftelsen Rönnbäret

I juni 2015 antog kommunfullmäktige utvecklingsplanen Skellefteå 2030. Syftet är att nå visionen ”Skellefteå – en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030”.
Utvecklingsplanen är indelad i fyra strategiområden:
 -Hållbara och varierade livsmiljöer
 -Kunskap och unik kompetens
 -Globalt konkurrenskraftig ekonomi
 -Överbryggande avstånd
Läs mer på http://skelleftea2030.se/

Alla projekt som prioriteras och finansieras av stiftelsen Rönnbäret ska bidra till uppfyllelsen av något eller några av de mål som definieras i utvecklingsplanen Skellefteå 2030. Huvudsakligt fokus är områden som rör IKT (informations- och kommunikationsteknik) samt ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet för lokalsamhället. Jämställdhetsaspekten är väsentlig vid bedömningen.

Sista datum för ansökan är den 14 april 2017. 
Besked om ansökan har beviljats eller avslagits kommer i maj.

De ansökningar som beviljats medel ska sedan inom ett år skicka en rapport till Stiftelsen Rönnbäret med redovisning om hur pengarna har använts och vilket resultat som har uppnåtts.

Beviljade ansökningar kommer att publiceras på kommunens hemsida och Campus web samt genom pressmeddelande. Formell utdelning kommer att hållas under 2017.

För ytterligare information, kontakta Andre Söderlund, Support och lokaler, Skellefteå kommun - 0910-73 46 09 eller mail: andre.soderlund@skelleftea.se