Stiftelsen Rönnbäret

Stiftelsen Rönnbäret verkar för utveckling av forskning och högskoleutbildning i Skellefteå genom att dela ut medel motsvarande avkastningen av stiftelsekapitalet till privatpersoner eller organisationer som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsens styrelse består av ledamöter från Skellefteås kommunstyrelse samt representant för Swedbank i Skellefteå.

Stiftelsen Rönnbäret

I juni 2015 antog kommunfullmäktige utvecklingsplanen Skellefteå 2030. Syftet är att nå visionen ”Skellefteå – en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030”.
Utvecklingsplanen är indelad i fyra strategiområden:

  • Hållbara och varierade livsmiljöer
  • Kunskap och unik kompetens
  • Globalt konkurrenskraftig ekonomi
  • Överbryggande avstånd

    Läs mer på http://skelleftea2030.se/

 

Ansökan om Rönnbärets stipendie

Alla projekt som prioriteras och finansieras av stiftelsen Rönnbäret ska bidra till uppfyllelsen av något eller några av de mål som definieras i utvecklingsplanen Skellefteå 2030. Huvudsakligt fokus är områden som rör IKT (informations- och kommunikationsteknik) samt ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet för lokalsamhället. Jämställdhetsaspekten är väsentlig vid bedömningen.

Sista datum för ansökan är 23 april 2021
Besked om ansökan har beviljats eller avslagits kommer i maj och därefter planeras en formell utdelning.

De ansökningar som beviljats medel ska sedan inom ett år skicka en rapport till Stiftelsen Rönnbäret med redovisning om hur pengarna har använts och vilket resultat som har uppnåtts.

Beviljade ansökningar kommer att publiceras på Skellefteå kommun och på Campus Skellefteås webbplatser samt genom pressmeddelande.

Ytterligare information: Ida Lindh, Campus Skellefteå, ida.lindh@skelleftea.se

*Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster kommer Skellefteå kommun att registrera i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst

Datainspektionens webbplats